Tips voor de BV

Heeft u een bv? Ook dan zijn er een aantal tips die u absoluut helpen 2022 goed af te sluiten om met een frisse blik het nieuwe jaar in te luiden. Als TUUUR inspireren wij u graag met een aantal acties die u wellicht nog voordeel op zullen leveren.

1. Pak uw winst nog dit jaar

Vanaf 2023 gaan de tarieven in de vennootschapsbelasting omhoog, waarbij de schijflengte omlaag gaan. Dat betekent, wanneer u van plan bent om bedrijfsmiddelen met winst te verkopen, u dit het best in 2022 kunt doen. Zo zal deze winst nog belast zijn tegen het tarief van 15% (tot € 395.000 winst, daarboven € 25,8%). Wanneer uw winst in 2023 valt, dan wordt deze belast tegen een tarief van 19% (tot € 200.000 winst, daarboven € 25,8%).

2. Toets de zakelijkheid van uw leningen

Als u eigenaar bent van een bv, zou het zo kunnen zijn dat u af en toe persoonlijke rekeningen met geld vanuit de bv betaalt. Of wanneer u een nieuwe auto of huis wilt komen, kan het ook zijn dat u vanuit de bv bijspringt. Het is echter belangrijk dat er sprake is van zakelijke voorwaarden.  Gezien een wijziging in de wetgeving in 2023, is het goed om de leningsovereenkomsten onder de loep te nemen en na te gaan of deze leningen voldoen aan zakelijke voorwaarden.

Zo stelt de Belastingdienst de volgende voorwaarden:

Vanaf 2023 is er een nieuwe wet aangenomen die het onbelast lenen van de eigen bv beperkt, zo kunt u slechts € 700.000 onbelast lenen aan de aandeelhouder en diens partner, zonder dat een dividenduitkering wordt aangenomen, exclusief de leningen voor de eigen woning.

3. Wilt u stoppen?! Overweeg een turboliquidatie

Een turboliquidatie is een snelle manier om een bv, nv, stichting of andere rechtspersoon te ontbinden. Dit is echter alleen toegestaan wanneer de rechtspersoon geen activiteiten meer uitvoert én geen bezittingen meer heeft. U moet echter wel rekening houden met een aantal zaken, zoals het afhandelen van de pensioen- en lijfrentevoorziening en het verrekenen van de rekening-courantverhouding met de directeur-grootaandeelhouder. Indien er achteraf nog schulden blijken te zijn, kan de bestuurder (privé) aansprakelijk worden gesteld.

Let op: wanneer u kiest voor een turboliquidatie, is het van belang dat ook de Kamer van Koophandel op de hoogte is.

4. Maak gebruik van de innovatiebox

De innovatiebox is de stimulans voor innovatief onderzoek. Alle winsten, die u behaalt met innovatieve activiteiten waarvoor een S&O verklaring is afgegeven, vallen in deze box. Dat betekent dat het tarief voor de vennootschapsbelasting voor deze winsten slechts 9% bedraagt (in 2021 en 2022).

De belastingdienst maakt onderscheid tussen grotere en kleinere belastingplichtigen, wat gevolgen heeft waar de immateriële activa aan moet voldoen.

Op de website van de belastingdienst kunt u meer informatie vinden. Zo kunt u kunt kiezen of u gebruik wilt maken van de innovatiebox. En kunt u kiezen voor een vast percentage waarop u de innovatiebox wilt toepassen.

5. Is de bv de aantrekkelijkste rechtsvorm voor uw onderneming?

In 2023 verandert er het een en ander in de fiscale regelgeving, wat absoluut invloed kan hebben op de heroverweging van de rechtsvorm van uw onderneming. Het is belangrijk dat u regelmatig uw bedrijf onder de loep neemt, juist in het kader van veranderde regelgeving. Is het voor uw onderneming ook in 2023 aantrekkelijk om als bv door te gaan of is het interessanter om de onderneming om te zetten naar een IB-onderneming? Het is goed om de voor- en nadelen tegenover elkaar te zetten en laat u goed informeren.

De fiscale wijzigingen voor de bv:

 • Een vastgestelde verhoging gebruikelijk loon voor directeur-grootaandeelhouder, waarbij de doelmatigheidsmarge van 25% wordt afgeschaft.
 • Vennootschapsbelasting verhoging van 15% naar 19%, met een grensverlaging van € 395.000 naar € 200.000 in 2023 (daarboven blijft het tarief 25,8%).
 • De wijziging van de tarieven in box 2 waarbij hoogste tarief naar 31% gaat voor voordelen boven de € 67.000 in 2024.

Fiscale nadelen IB-ondernemer:

 • In de komende jaren zal er blijvend een verlaging van de zelfstandigenaftrek plaatsvinden.
 • Vanaf 2023 kunt u geen oudedagsreserve meer opbouwen.

6. Fiscaal voordeel door een fiscale eenheid

Ga na of een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting fiscaal voordeel biedt. Bij een fiscale eenheid worden namelijk de resultaten van de dochtermaatschappij toegerekend aan de moedermaatschappij, hierdoor blijft de dochtermaatschappij bestaan maar is zij niet meer zelfstandig aangifteplichtig. Een voordeel hiervan is dat u de verliezen van een maatschappij kunt verrekenen met winsten van een andere maatschappij die in dezelfde fiscale eenheid is gevoegd.

Er zijn een aantal voorwaarden om een fiscale eenheid te vormen, zoals het bezitten van minimaal 95% van de aandelen in de dochtermaatschappij, moeten beide maatschappijen feitelijk gevestigd zijn in Nederland en moet deze dezelfde boekjaren en winstbepalingen hanteren.

Let erop dat de vennootschapsbelasting niet in de volgende box valt!

Om een fiscale eenheid te vormen doet u een verzoek om een fiscale eenheid. Een fiscale eenheid kan nadelig uitpakken als de totale winst van de afzonderlijke maatschappijen boven de € 200.000 uitkomt in 2023. Daarboven is 25,8% vennootschapsbelasting verschuldigd. Het kan dan voordelig uitvallen, indien de maatschappijen individueel in de heffing worden betrokken, waarbij de winst per maatschappij beneden de € 200.000 blijft. Het tarief vennootschapsbelasting bedraagt dan slechts 19% in 2023. Doe dan tijdig (uiterlijk 31 december 2022) een verzoek om verbreking van de fiscale eenheid.

7. Pak uw belastingschulden aan

Indien uw bv de belastingschulden niet of niet op tijd kan betalen, dient u een schriftelijke melding van betalingsonmacht te doen bij de Belastingdienst. Het gaat om de volgende belastingen en heffingen die niet of niet op tijd betaald kunnen worden:

 • loonheffingen;
 • btw;
 • accijns;
 • verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en pruim- en snuiftabak;
 • afvalstoffenbelasting;
 • belasting op leidingwater;
 • belasting op kolen;
 • energiebelasting;
 • minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking;
 • CO2-heffing industrie;
 • vliegbelasting;

Let op:

Indien geen melding van betalingsonmacht wordt gedaan, kunnen de bestuurders  privé aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van de onderneming. Vaak is er ook een verplichting tot melding van betalingsonmacht bij het UWV en het pensioenfonds.

 

 

 

 

 

Kennis maken?

U bent van harte welkom op ons kantoor in Hendrik-Ido-Ambacht. Uiteraard kunnen goede gesprekken ook telefonisch 078 302 0600 en via de email info@TUUUR.nl plaatsvinden.

Andere berichten

Klantverhaal

J. Stam montage B.V.

Jessey Stam, eigenaar van J. Stam Montage en Vloerverwarming, heeft een opmerkelijke reis gemaakt van loondienst naar succesvolle…