Aflossen covid-19 gerelateerde belastingschulden

16 miljard euro. Dat is de belastingschuld die ondernemers hebben opgebouwd tijdens de coronacrisis. Daar waar het einde van de crisis in zicht lijkt, staan vele ondernemers zware tijden te wachten. Ruim 250.000 ondernemers hebben een belastingschuld opgebouwd. Dat betekent 1 op de 8 ondernemers, met de twee miljoen ondernemers dat ons land rijk is. Vaak zijn er naast de belastingschulden ook nog schulden aan de bank, leveranciers of verhuurders.

Wellicht heeft ook u te maken met belasting gerelateerde schulden. Juist daarom willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen, zodat wij met u over die berg heen kunnen kijken. Vanaf 1 oktober is het van belang dat u start met het aflossen met covid-19 gerelateerde belastingschulden. In dit artikel vind u de informatie rondom deze belangrijke ontwikkeling.

Uitstel van betaling belastingschulden

Een van de maatregelen van de overheid voor u als ondernemer was de mogelijkheid om een bijzonder uitstel van betaling te ontvangen voor belastinggelden. Per 1 juli 2021 eindigt dit en moet u de (nieuwe) betalingsverplichtingen (vooralsnog) tijdig voldoen. Het is belangrijk dat u als ondernemer tot uiterlijk 1 juli 2021 uitstel van betaling, of een verlening van een reeds verleend uitstel kunt aanvragen. Als u na drie maanden van uitstel niet aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, moet u zélf om verlenging vragen. Wanneer u dit niet doet, loopt u het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling waarin u uw belastingschuld in 36 maanden kunt aflossen.

Aflossing covid-19 gerelateerde belastingschulden

Vanaf 1 oktober 2021 dient u te starten met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld(en). De Belastingdienst stuurt u uiterlijk 30 september 2021 een brief met een voorstel voor een betalingsregeling voor de openstaande belastingschulden. De betalingsregeling wordt afgegeven voor de duur van 36 maanden; van 1 oktober 2021 tot en met 1 oktober 2024. Binnen deze termijn moet u de volledige belastingschuld aflossen. Daarnaast is het uiteraard ook mogelijk de opgebouwde belastingschuld eerder af te lossen.

Let wel: de datum van 1 oktober 2021 is gebaseerd op de huidige lockdown. Een verlenging van de huidige lockdown zou ervoor kunnen zorgen dat de startdatum wordt opgeschoven.

Voorwaarden bij een betalingsregeling rondom covid-19 gerelateerde belastingschulden

Bij het toekennen van een betalingsregeling voor uw onderneming, kan de Belastingdienst voorwaarden stellen.

1. Houd uw nieuw opkomende fiscale en andere financiële verplichtingen bij

Aan het verlenen van een betalingsregeling stelt de Belastingdienst in ieder geval de voorwaarde dat u als belastingschuldige nieuw opkomende fiscale en andere financiële verplichtingen (waarvan de invordering aan de Belastingdienst is opgedragen) bijhoudt.

2. Kom uw verplichtingen rondom de betalingsregeling tijdig na

De Belastingdienst kan, als u de betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, de betalingsregeling intrekken. De Belastingdienst moet u dan wel eerst de mogelijkheid geven om uw verplichtingen na te komen. Gebeurt dat niet of lukt dat niet, dan kan de Belastingdienst de betalingsregeling intrekken. Tegen deze beslissing kan binnen tien dagen administratief beroep worden ingesteld. Gedurende de behandeling van het administratief beroepschrift, mogen geen invorderingsmaatregelen worden getroffen.
Wijst de Belastingdienst het administratief beroepschrift af, dan kan de Belastingdienst alsnog na 14 dagen overgaan tot invordering van de belastingschulden. Dat kan uiteindelijk leiden tot hoge betekeningskosten van dwangbevelen en zelfs beslaglegging. De enige mogelijkheid is dan nog om een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman of naar een civiele rechter te stappen.

Het is echter de vraag of deze voorwaarden gelden in deze betalingsregeling

Het is nog niet duidelijk of deze voorwaarden ook worden gesteld bij de betalingsregeling omtrent belastingschulden die veroorzaakt zijn door de coronacrisis. Door de coronacrisis zullen ondernemers hun liquide middelen hebben gebruikt om het hoofd boven water te houden en/of zelfs nieuwe schulden aan te gaan. Het zal dan een onmogelijke opgave zijn om zowel de opgebouwde schuld af te lossen én daarnaast de lopende verplichtingen bij te houden.

Saneringsverzoek als mogelijke oplossing

Zo kondigde de Directie Algemene Economische Politiek aan dat als een ondernemer de opgebouwde belastingschuld niet binnen 36 maanden volledig kan aflossen, een saneringsverzoek kan worden ingediend bij de Belastingdienst. Het uitgangspunt is dat wordt gewogen of de ruime terugbetalingsverplichting van 36 maanden niet al voldoende ruimte biedt.

‘Door de coronacrisis verkeren veel in de kern gezonden bedrijven in een extreme overmachtssituatie. Ondanks de ruimhartige betalingsregeling van 36 maanden voor de opgebouwde belastingschuld, zal niet elke door de coronacrisis getroffen ondernemer zijn (belasting)schulden volledig kunnen aflossen’. – Bron: Kamerbrief uitbreiding economische steun en herstelpakket 21 januari 2021

De Belastingdienst zal de verzoeken met welwillende blik bekijken. De centrale beoordeling heeft een tweeledig doel; enerzijds het voorkomen van schrijnende situaties als gevolg van beperkte beleidsruimte en anderzijds zicht krijgen op die situaties. Dat betekent dat de Belastingdienst bij twijfel een verzoek zal toekennen. Daarbij geldt wel het volgende:

  • De Belastingdienst zal de levensvatbaarheid van het bedrijf aannemen als deskundige derden daarover al positief hebben geoordeeld (zoals een accountant of een bank).
  • De omstandigheid dat de ondernemer financiële middelen de afgelopen periode niet heeft gebruikt voor het voldoen van belastingschulden geen reden meer zal zijn voor afwijzing van het verzoek, behalve in gevallen van kennelijk misbruik.
  • Gevallen waarin sanering wenselijk is gelet op de levensvatbaarheid van het bedrijf, maar het beleid ondanks de soepele toepassing geen oplossing biedt, zullen centraal binnen de Belastingdienst worden beoordeeld. Maatwerk voor individuele situaties kan dan de oplossing bieden. Er zullen naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar nadere richtlijnen worden gepubliceerd.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft op 14 april 2021 kenbaar gemaakt dat bedrijven niet hoeven te rekenen op kwijtschelding van belastingen. Het is volgens de minister de vraag of dat verstandig is. Kwijtschelding van belastingen als oplossing in het kader van de steunmaatregelen zit er voorlopig (nog) niet in.

Wilt u de volledige Kamerbrief uitbreiding economisch steun en herstelpakket van de Directie Algemene Economische Politiek lezen? Klik dan hier voor de download.

Kennis maken?

U bent van harte welkom op ons kantoor in Hendrik-Ido-Ambacht. Uiteraard kunnen goede gesprekken ook telefonisch 078 302 0600 en via de email info@TUUUR.nl plaatsvinden.

Andere berichten

Klantverhaal

Lux Coaching

Na een succesvolle carrière bij een landelijk re-integratie en educatie bureau wist Debby het zeker! Ze wilde voor…